فطریه

زکات فطره

" فطریه "

زکات فطره از عبادات مالی است و باید به قصد قربت برای پروردگار به نیازمندان ، ایتام و فقرا پرداخت شود.

آنچه راجع به زکات فطره ( فطریه ) باید داشت :


- پرداخت فطریه باید بعد از اتمام ماه مبارک رمضان و احتیاطا باید تا قبل از اذان ظهر روز عید فطر پرداخت شود.


- فطریه برای سرپرست خانوار و تمام افرادی که تحت سرپرستی اقتصادی او هستند( در صورتیکه فقیر نباشند ) واجب است.


- زکات فطره به ازای هر نفر سه کیلو گرم گندم یا جو یا ذرت یا کشمش یا خرما یا پرداخت برابر مبلغ آن میباشد.

زکات فطره ( فطریه ) خود را میتوانید برای کمک به نیازمندان ، ایتام و فقرا به شماره کارت  5892101164115079 بانک سپه یا شماره حساب 1836301672104 بانک سپه و یا شماره شبا IR120150000001836301672104 به نام موسسه خیریه پیشگامان مهرآفرین ـ وابسته به سازمان بهزیستی واریز نمایید.