شماره حسابهای موسسه


شماره کارت بانک سپه                               5892101164115079

شماره حساب بانک سپه                      1836301672104

شماره شبا حساب بانک سپه                    IR120150000001836301672104

شماره کارت بانک
ملت                         6104337839732847

شماره حساب بانک ملت                      5707087214

شماره شبا حساب بانک ملت                    IR380120020000005707087214


به نام موسسه خیریه پیشگامان مهرآفرین