» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 42726 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 28/09/1395 بازدید710 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 07/06/1395 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید8343 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید5786 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 6591 3294
دوشنبه 5430 3035
جمعه 6130 3308
شنبه 6460 3519
چهارشنبه 5759 3097
پنجشنبه 6423 3310
سه شنبه 5933 2966
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 8343 4400
جمعه 7433 4040
20الی 24 شب 5786 2950
چهارشنبه 7613 3812
12الی 16 بعدازظهر 7601 3851
سه شنبه 5950 3476