» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 26834 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 28/09/1395 بازدید710 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 07/06/1395 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 16الی 20 عصر بازدید4956 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید3694 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 4331 1776
دوشنبه 3264 1624
جمعه 3680 1699
شنبه 4098 1898
چهارشنبه 3559 1763
پنجشنبه 3913 1849
سه شنبه 3989 1688
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 4896 2335
جمعه 4956 2280
20الی 24 شب 3762 1615
چهارشنبه 4707 2155
12الی 16 بعدازظهر 4819 2070
سه شنبه 3694 1842