» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 24177 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 28/09/1395 بازدید710 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 07/06/1395 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 16الی 20 عصر بازدید4672 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید3254 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 3915 1585
دوشنبه 2866 1474
جمعه 3307 1520
شنبه 3667 1694
چهارشنبه 3291 1619
پنجشنبه 3533 1686
سه شنبه 3598 1532
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 4465 2097
جمعه 4672 2120
20الی 24 شب 3544 1492
چهارشنبه 4066 1905
12الی 16 بعدازظهر 4176 1826
سه شنبه 3254 1670