» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 32666 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 28/09/1395 بازدید710 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 07/06/1395 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید6441 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید4454 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 5128 2361
دوشنبه 3978 2197
جمعه 4681 2380
شنبه 5052 2553
چهارشنبه 4319 2266
پنجشنبه 4694 2444
سه شنبه 4814 2258
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 6441 3155
جمعه 5896 3010
20الی 24 شب 4454 2133
چهارشنبه 5476 2819
12الی 16 بعدازظهر 5819 2859
سه شنبه 4580 2483