» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 22175 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 28/09/1395 بازدید710 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 07/06/1395 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 16الی 20 عصر بازدید4287 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید3097 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 3654 1486
دوشنبه 2586 1369
جمعه 3093 1426
شنبه 3434 1584
چهارشنبه 2905 1496
پنجشنبه 3277 1548
سه شنبه 3226 1415
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 4180 1966
جمعه 4287 1980
20الی 24 شب 3241 1380
چهارشنبه 3709 1761
12الی 16 بعدازظهر 3661 1691
سه شنبه 3097 1546