» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 19468 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 28/09/1395 بازدید710 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 07/06/1395 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 16الی 20 عصر بازدید3843 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید2644 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 3164 1278
دوشنبه 2249 1221
جمعه 2690 1276
شنبه 3057 1398
چهارشنبه 2583 1338
پنجشنبه 2849 1360
سه شنبه 2876 1275
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 3704 1740
جمعه 3843 1784
20الی 24 شب 2704 1211
چهارشنبه 3280 1568
12الی 16 بعدازظهر 3293 1510
سه شنبه 2644 1333