» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 16555 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 28/09/1395 بازدید710 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 07/06/1395 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 16الی 20 عصر بازدید3357 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید2157 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 2839 1117
دوشنبه 1935 1084
جمعه 2235 1111
شنبه 2523 1189
چهارشنبه 2198 1187
پنجشنبه 2353 1140
سه شنبه 2472 1104
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 2932 1517
جمعه 3357 1525
20الی 24 شب 2157 1053
چهارشنبه 2927 1373
12الی 16 بعدازظهر 2866 1318
سه شنبه 2316 1146