صندوق های صدقات


متقاضیان میتوانند جهت دریافت صندوق های صدقات با موسسه خیریه پیشگامان مهرآفرین تماس حاصل نموده و ثبت نام نمایند. که در اولین فرصت کارشناسان این مرکز صندوق های صدقات را به آدرس متقاضی ارسال مینمایند.

لازم به ذکر است صندوق های صدقات به صورت بسیار محدود و پس از کسب مجوزات لازم جهت توزیع از سازمان بهزیستی تحویل خواهد شد.